Tại một thế giới khác, ma vương đang hoành hành, nhân dân lầm than. Cậu có muốn đầu thai đến thế giới đó không?Đề tài:

Back To Top