Để tạo điều kiện cho các bạn sống sót qua các kỳ đứt cáp, đặc biệt là trong dịp nghĩ lên này.

Tận dụng ưu thế seed-leech trong nước, không bị ảnh hưởng bởi đứt cáp. Tracker sẽ mở event đứt cáp lần 5 (hay 6 gì đó, đứt nhiều quá, không nhớ được)

Tạm thời chưa có ý tưởng gì mới nên đợt đứt cáp này sẽ chơi trò cũ.

Tối nay toàn bộ tracker sẽ xét %down = 0% (không tính GB download) và %upload = 150% (gấp rưỡi) vào lúc 19h

Sau đó mỗi ngày, %down sẽ tăng lên 10% đến đúng % của torrent, %upload sẽ giảm 10% đến 100%

Xem chi tiết: http://tracker.kokocon.net/topic/43
Back To Top