Tác Từ/Tác Khúc:Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn KuroUsaP
Hội Ảnh: Đào Lật Tam Niên Thị Bát Niên : Itto Maru
Kỳ Sá Á (Guitar): Hiện Giới Đột Phá Thiên Địa Sáng Tạo :hajime
Động Ảnh : Nhãn Cầu Phá Liệt Quá Thặng Diễn Xuất : Mie no Hito
Back To Top