Digimon Frontier

[Unmei] Digimon Frontier

September 13, 2015 | | Torrent

Từ thời xa xưa ở Thế giới Số có 1 cuộc chiến tranh giữa 2 phe là Digimon dạng người và thú. Đang lúc dầu sôi lửa bổng thì xuất hiện một Digimon gọi là…


Back To Top