Patlabor

The Next Generation -Patlabor –  bắt đầu ra rạp tại Nhật Bản vào ngày 1 tháng 5 Cinema Today bắt đầu cho ra mắt trailer live-action theo phần The Next Generation -Patlabor của Oshii Mamoru – vào…


Back To Top