Rekijo

Những người đam mê một thứ gì đó hay một chủ đề nào đó thì thường được gọi là otaku theo Nhật Bản, và những  người đam mê lịch sử được gọi là otaku lịch…


Back To Top