Shishou

Shishō (Master Teacher) series, một series tiểu thuyết đề tài siêu nhiên được đăng trên internet qua forum2channel (2chan) bởi tác giả Uni sẽ được lấy cảm hứng cho một live-action film, live-action drama, và…


Back To Top