Yaoi

 Trả lời bởi Justin Sevakis (2/4/2016) Câu hỏi từ Quinn như sau: “Gần đây tôi tình cờ xem “Sekai Ichi Hatsukoi – World’s Greatest First Love” và mặt dù ban đâu tôi hoàn toàn ko biết đây…


Back To Top