Island

Nhà xây dựng tiểu thuyết, Frontwing, cho biết vào thứ 6 vừa rồi, tiểu thuyết ISLAND cùng bản Prototype đang được dựng thành 1 series anime. Frontwing dự tính phát hành tiểu thuyết trên PC và 28 tháng 4, trên PlayStation…


Back To Top