Pixiv

Pixiv là website dành cho các hoạ sĩ nghiệp dư và chuyên nghiệp chia sẻ tác phẩm của họ với thế giới thông qua tài khoản cá nhân tại đây. Hiện tại, trang web đang phát…


Back To Top