-It's a liar's world-
Music & Lyrics: Scop
Pic: Matsutori

Click để đọc thêm...Đề tài:

Back To Top